Control de plagues

A AC Plagues Urbanes seguim les directrius de la lluita integrada contra plagues. És un procés en 4 fases que posa per davant el sentit comú i l'us racional de pesticides per poder aconseguir els resultats desitjats d'una forma sostenible:
A.C. Plagues Urbanes S.L. croquis control plagas
  • Primera fase: Definir els llindars de plaga tolerables.
Un ratolí en un magatzem de ferros pot no considerar-se una plaga, tanmateix la seva presència no seria tolerada a la cuina d'una empresa de catering ni a un quiròfan. En aquesta fase definim amb el client quines són les plagues a controlar i quin nivell de presència s'està disposat a tolerar en funció de les caracteristiques propies del client.

  • Segona fase: Monitorització de les plagues.
En aquesta fase definim el nivell de presència inicial de la plaga. En funció d'aquest i del nivell de plaga que s'hagi fixat com a objectiu a assolir es definiran els mètodes de control a realitzar i la seva temporització.

  • Tercera fase: Mesures de prevenció i mesures culturals.
Serviran per evitar o minorar la plaga en els tractaments preventius i permetran reduir-la en els preventius. En el sistema de lluita integrada es dona preferència a l'ús de tècniques de control que evitin o disminueixin l'ús de plaguicides. Per exemple, fent la neteja de la cuina per la nit en comptes de pel matí o guardant tot el menjar en cambres i espais tancats, reduïm el menjar disponible i amb això el nivell de plaga. D'aquesta forma els tractaments són més efectius, sostenibles i eficients.

  • Quarta fase: Mesures de control.
En aquest moment estem davant una plaga que les mesures preventives no han pogut situar per sota del llindar tolerable i s'inicia el control actiu de la plaga. En primer lloc es faran servir els plaguicides de menor impacte ambiental (les feromones, per exemple) i seran complementats per plaguicides tradicionals fins a l'assoliment dels objectius marcats.